Trích BHXH - BHYT từ 1/1/2012

- BHXH: Người lao động đóng 7% + Doanh nghiệp đóng: 17%
- BHYT: Người lao động đóng 1,5% + Doanh nghiệp đóng: 3%
- BHTN: Người lao động đóng 1% + Doanh nghiệp đóng: 1% (Doanh nghiệp > = 10 lao động mới bắt buộc phải tham gia BHTN)