(Liệt kê danh sách, chi tiết xem tại nguồn bên dưới nhé)

1- Chuẩn mực số 01 : Chuẩn mực chung;
2- Chuẩn mực số 02 : Hàng tồn kho;
3- Chuẩn mực số 03 : Tài sản cố định hữu hình;
4- Chuẩn mực số 04 : Tài sản cố định vô hình;
5- Chuẩn mực số 05 : Bất động sản đầu tư;
6- Chuẩn mực số 06 : Thuê tài sản;
7- Chuẩn mực số 07 : Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết;
8- Chuẩn mực số 08 : Thông tin tài chính về những khoản góp vốn liên doanh;
9- Chuẩn mực số 10 : Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái;
10-Chuẩn mực số 14 : Doanh thu và thu nhập khác;
11-Chuẩn mực số 15 : Hợp đồng xây dựng;
12-Chuẩn mực số 16 : Chi phí đi vay;
13-Chuẩn mực số 17 : Thuế thu nhập doanh nghiệp;
14-Chuẩn mực số 21 : Trình bày báo cáo tài chính;
15-Chuẩn mực số 22 : Trình bày bổ sung báo cáo tài chính của các ngân hàng và tổ chức tài chính tương tự;
16-Chuẩn mực số 23 : Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm;
17-Chuẩn mực số 24 : Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
18-Chuẩn mực số 25: Báo cáo tài chính hợp nhất và kế toán các khoản đầu tư vào công ty con;
19-Chuẩn mực số 26 : Thông tin về các bên liên quan;
20-Chuẩn mực số 27 : Báo cáo tài chính giữa niên độ;
21-Chuẩn mực số 28 : Báo cáo bộ phận;
22-Chuẩn mực số 29 :Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót;

Nguồn: [Only registered and activated users can see links. ]