Dịch vụ

DỊCH VỤ KẾ TOÁN - QUYẾT TOÁN THUẾ

- Tư vấn ghi sổ và hạch toán kế toán. Tư vấn thực hiện các nghiệp vụ kế toán thuế và các báo cáo định kỳ tháng/quý/năm. Trực tiếp thực hiện các nghiệp vụ và công việc này khi doanh nghiệp có nhu cầu.

- Làm kế toán cho doanh nghiệp, với các vai trò Tư vấn kế toán thuế/Phụ trách kế toán/Kế toán trưởng.

- Xây dựng hệ thống tài khoản cho doanh nghiệp - Tổng hợp các báo cáo kế toán theo quy định của luật kế toán/Thuế.

- Tổng hợp các báo cáo quản trị theo yêu cầu của doanh nghiệp - Đào tạo nhân sự kế toán cho doanh nghiệp

Các bài khác