Nghiệp vụ và tư vấn

Hạch toán kế toán trong DN Bất động sản

I. Các hoạt động kinh doanh chủ yếu trong DN bất động sản

- Công ty môi giới bán bất động sản hưởng hoa hồng.

- Xây dựng bất động sản và bán chung cư theo căn.

- Xây dựng bất động sản đầu tư như góp vốn.

- Môi giới cho thuê nhà.

- Mua nhà rồi bán lại.

II. Để làm được kế toán trong DN bất động sản, bạn cần lưu ý những điểm sau:

- Xác định rõ doanh thu chi tiết của từng loại dịch vụ để hạch toán chi tiết các loại doanh thu dịch vụ.

- Xác định chi phí hình thành giá vốn của dịch vụ bất động sản tương ứng với doanh thu.

- Xác định rõ giá vốn của các loại dịch vụ tương ứng.

III. Một số nghiệp vụ kinh tế chủ yếu

1. Mua nhà xưởng, quyền sử dụng đất, đền bù giải phóng mặt bằng, chi phí lập dự án khả thi, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn

Có TK 331 - Phải trả người bán

Có TK 111, 112…

2. Dự án địa ốc được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt, ghi:

Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn

3. Căn cứ hợp đồng, biên bản nghiệm thu khối lượng, hóa đơn,... ghi nhận khối lượng tư vấn, thiết kế,… do các nhà cung cấp bàn giao, ghi:

Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng

Nợ TK 1331 - Thuế GTGT được khấu trừ

Có TK 331 - Phải trả người bán

Nếu công trình, hạng mục công trình của dự án tổ chức đấu thầu, căn cứ vào quyết toán công trình, biên bản nghiệm thu khối lượng, chất lượng công trình, hóa đơn khối lượng hoàn thành, ghi:

Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng

Nợ TK 1331 - Thuế GTGT đầu vào được khấu trừ

Có TK 331 - Phải trả người bán

4. Trường hợp các công trình, hạng mục công trình được phép tự thi công

- Căn cứ vào kết quả bảng phân bổ vật liệu, nhân công, chi phí sử dụng máy thi công, chi phí sản xuất chung cho từng công trình, hạng mục công trình, ghi:

Nợ TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Có TK 621- Chi phí nguyên vật liệu, vật liệu trực tiếp

Có TK 622 - Chi phí nhân công trực tiếp

Có TK 623 - Chi phí sử dụng máy thi công

Có TK 627 - Chi phí sản xuất chung

- Cuối kỳ hạch toán, căn cứ vào giá thành sản xuất xây lắp hoàn thành thực tế, ghi :

Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 154 - Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

5. Phân bổ chi phí Ban quản lý dự án, Ghi:

Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 642 – Chi phí quản lý doanh nghiệp

Trong thời gian thực hiện dự án đầu tư, phát sinh chi phí bảo lãnh, lãi vay phải trả, ghi:

Nợ TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng

Có TK 338 - Phải trả, phải nộp khác

6. Khi căn cứ vào biên bản bàn giao, quyết toán công trình hạng mục công trình, ghi:

Nợ TK 228 - Đầu tư dài hạn khác

Có TK 241 - Chi phí đầu tư xây dựng

7. Tiêu thụ bất động sản, ghi:

Nợ TK 632- Giá vốn hàng bán

Có TK 228 - Đầu tư dài hạn khác

Đối với các dự án đầu tư địa ốc khi tiêu thụ thì phải trích trước tiền sử dụng đất, giá trị xây lắp công trình, ghi:

Nợ TK 632 - Giá vốn hàng bán

Có TK 335 - Chi phí phải trả

8. Khi kết chuyển giá vốn sản phẩm, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 632 - Giá vốn hàng bán

9. Đến cuối kỳ kết chuyển chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, ghi:

Nợ TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

Có TK 641 - Chi phí bán hàng

Có TK 642 - Chi phí quản lý Doanh nghiệp

10. Cuối kì chuyển doanh thu thuần sang tài khoản xác định kết quả kinh doanh, ghi:

Nợ TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ.

Có TK 911 - Xác định kết quả kinh doanh

11. Doanh thu sản phẩm địa ốc đã được xác định là tiêu thụ trong kỳ kế toán, ghi

Nợ TK 111 - Tiền mặt

Nợ 112 - Tiền gửi ngân hàng

Nợ 131 - Phải thu khách hàng

Có TK 511 - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ

Có TK 333 - Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước

ST-Liên hệ để được tư vấn: 038.468.8318

Các bài khác